Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige (EHSS) är den svenska ergonomiföreningen – en ideell förening för dig som jobbar med ergonomi eller som är intresserad av området.

EHSS arbetar med ergonomi utifrån den fastställda, internationella definitionen. Den säger att ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system. Ergonomins tre huvudområden är kognitiv ergonomi, organisationsergonomi och fysisk ergonomi.

EHSS är ett forum för tvärvetenskaplig kunskap rörande människors förutsättningar och behov i samspelet Människa, Teknik och Miljö.

EHSS är en kontaktskapande arena mellan en rad olika verksamheter och personer, med olika bakgrund och kompetens, samt mellan forskning och praktisk tillämpning.

EHSS verkar för att stärka ergonomins roll inom arbetsliv, forskning och samhälle, med målsättningen att optimera:

  • hälsa och välbefinnande  hos individen
  • prestanda vid utformning av produkter och system
  • kvalitet, produktivitet och lönsamhet i företagen

EHSS verkar för bra utbildningar inom ergonomiområdet och har bl.a. medverkat vid framtagningen av Magisterutbildningen i ergonomi/MTO.

EHSS verkar för kontakter mellan olika forskare och mellan forskare och praktiker, samt stödjer och informerar om bra forskning.

EHSS bildar, tillsammans med systerorganisationerna i Norge, Danmark, Finland och Island, NES – Nordiska Ergonomi och Human factors Sällskapet. NES ordnar bl.a. årliga konferenser och medverkar i CREE, det europeiska organ som utfärdar auktorisation som European Ergonomist. Medlemmar i EHSS kan få hjälp och råd vid ansökan om auktorisation. Via EHSS är du medlem av IEA, International Ergonomics Association, som bl.a. arrangerar ergonomiska världskongresser vart tredje år. EHSS var tidigare medlem av FEES, Federation of European Ergonomics Societies men avslutade medlemskapet 2014.

EHSS samverkar med den europeiska auktoriseringen av ergonomer. Som medlem får du reducerad avgift vid ansökan om auktorisation som European Ergonomist.

EHSS arrangerar regelbundet seminarier, temadagar och konferenser i olika delar av landet:

  • Frukostseminarier i Stockholm, vanligen första tisdagen i månaden under september – december och februari – maj
  • Konferens och årsmöte i mars/april – plats varierar
  • Fortbildningsdag i oktober – plats varierar

EHSS medverkar i Nordiska Ergonomisällskapets årliga konferens som hålls i något av de nordiska länderna. Vart femte år arrangerar EHSS konferensen.

EHSS ger fyra gånger per år ut det elektroniska medlemsbladet EHSS-Nytt. Hur man blir medlem i EHSS finner du mera om under Medlemskap.

Comments are closed.