HAR DU GJORT ETT EXAMENSARBETE INOM ERGONOMI?

ANSÖK NU TILL EHSS STUDENTPRIS!

Varje år delar EHSS ut ett studentpris för ett studentprojekt i ergonomi och human factors på universitetsnivå. Alla studenter vid svenska universitet och högskolor kan ansöka om priset oberoende av nationalitet och ålder, likaså svenska studenter vid utländska universitet. Studentprojektet ska omfatta minst 15 högskolepoäng (ECTS). Det ska ha genomförts tidigast under vårterminen året innan.

Varje år sänder EHSS ut en speciell inbjudan till universitet och högskolor för att uppmärksamma studentpriset. Ansökan ska sändas till EHSS studentpriskommitté c/o kommittéordföranden. I ansökan skall bifogas hela uppsatsen med eventuella bilagor samt ett separat abstract på engelska.

Vinnaren erhåller förutom erkännande och ett års medlemskap i EHSS även möjlighet att delta på en konferens inom området inklusive omkostnader. Vinnaren tävlar även för NES studentpris som Sveriges kandidat för det nordiska studentpriset.

EHSS studentpriskommitté utses i början av varje läsår av EHSS styrelse. Den består av tre medlemmar som representerar universitet och högskolor. Ordföranden väljs för två år och medlemmarna för ett år i taget. EHSS’ studentpriskommitté är helt oberoende av EHSS och har fullt mandat att utse studentprisets vinnare utan att tillfråga EHSS styrelse.

För 2024 är Kristina Eliasson ordförande i studentpriskommittén och hon lämnar närmare upplysningar och tar emot bidrag på denna adress: studentpriset@ehss.se. Deadline för bidrag är 1 mars 2024. I samband med EHSS årsmöte den 15 april 2024 kommer EHSS studentpris att tillkännages.

 

Välkomna med era bidrag!

 

Vinnare av EHSS studentpris:
2022 Alvina Ståhl, Maja Kristensson, Adam Udén, Marcus Lidman, Gustav Brogren och Jens Junkers

Alvina Ståhl, Maja Kristensson, Adam Udén, Marcus Lidman, Gustav Brogren och Jens Junkers vinner EHSS studentpris 2022 med sin uppsats Produktutveckling av visir anpassat till pannlampa – för användning vid ÖNH-undersökning.

Juryns motivering
Syftet med detta omfattande och högaktuella kandidatarbete var att genom en användarcentrerad produktutvecklingsprocess skapa ett ansiktsskydd anpassat till öron-näsa-hals-läkares pannlampor. Projektet initierades under coronapandemin och har genomförts på uppdrag av Västra Götalandsregionen för att lösa det konkreta problem som uppstod då pannlampa och visir inte var kompatibla.
Arbetet har utförts på ett strukturerat sätt där en grundlig behov- och kravstudie, baserad på intervjuer med ett antal läkare, skapade förståelse för problemet och läkarnas situation. Genom en kreativ arbetsprocess har ett par prototyper sedan tagits fram och testats. Slutprodukten ”PÅL” är utvecklad för att fylla kravet på skydd mot stänk utan att påverka arbetets utförande. Produkten medger också god komfort och sikt, möjliggör användning av glasögon och munskydd och man har strävat efter god hållbarhet i materialval. Arbetet utgår ifrån en helhetssyn på ergonomi där man tagit hänsyn till människans interaktion med teknik, och organisationens förutsättningar.
Den skriftliga framställningen är utomordentlig och detta gedigna arbete är ett strålande exempel på hur kunskap om ergonomi kan bidra till lösningen av ett konkret arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljön inom vården har varit extra ansträngd på många olika sätt i och med coronapandemin och med det här arbetet pekar författarna på att ett specifikt och avgränsat problem kan få sin lösning genom grundlighet och målmedvetenhet..

2021 Arvid Wendel och Cristian Andreescu

Arvid Wendel och Cristian Andreescu vinner EHSS studentpris 2022 med sin uppsats Designing the Laptop Lounge Chair: A Product for the Workplace of Tomorrow.

2020 Malin Lindström och Cornelia Sjöberg

Malin Lindström och Cornelia Sjöberg, vinner EHSS studentpris 2020 med sin uppsats Development of Shower Chair for Increased User Independence.

Juryns motivering
Syftet med detta omfattande och dagsaktuella examensarbetet Development of Shower Chair for Increased User Independence var att utveckla en duschstol som ska främja ergonomisk och säker användning i för äldre människor som går med hjälp av käpp eller rollator så deras behov av assistans minskar i deras vardagliga miljö.
Projektet har genomförts utifrån ett holistiskt perspektiv, där produkten har utvecklats utifrån uppgiften, användarens behov och krav samt omgivningens förutsättningar. Arbetet har genomförts som en iterativ produktutvecklingsprocess där alla steg och ett flertal datainsamlings- och analysmetoder ingått; från behovsoch funktionsidentifiering med hjälp av intervjuer och observationer av den äldre användargruppen, till utveckling av prototyper och genomförande av användartester.
Resultatet visar på att den stol som utvecklats medför god stabilitet och minskad risk för fall. Den är också komfortabel och enkel att använda. Stolen går lätt att ändra och anpassa till individens mått och omgivningens förutsättningar. Allt detta tillsammans bidar till ökad säkerhet för användaren. Arbetet är mycket tydligt presenterat och välskrivet och utgör ett bra exempel på hur kunskap om ergonomi kan bidra till långsiktig samhällsnytta.
EHSS välkomnar särskilt att tillämpningen tar höjd för produktutveckling av hjälpmedel med fokus på ergonomi och säkerhet för den allt mer växande användargruppen äldre samt bidrar till att stötta individers självständighet i vardagen, speciellt i de privata situationerna som under duschning och bad. För många äldre kan ett ökat behov av assistans vara svårt att acceptera, och att därför kunna bibehålla den högt värderade självständigheten är en mycket viktig aspekt för att uppnå god livskvalité.

Läs uppsatsen

2019 Ann Forsman Sjöberg

Ann Forsman Sjöberg, Chalmers, vinner EHSS studentpris 2019 med sin uppsats Design guidelines: Study solutions for children. Arbetet har genomförts vid programmet för Design och produktutveckling vid Chalmers tekniska högskola med tekn.lic. Maral Babapour Chafi som handledare.

Priset innebär att Ann kommer att representera EHSS och Sverige i det Nordiska studentpriset som hålls i samband med den årliga NES-konferensen i augusti.

Juryns motivering
Ann Forsman Sjöbergs examensarbete syftar till att utveckla användbara riktlinjer för utformning av goda studielösningar för barn och ungdomar. Med ett holistiskt och inkluderande angreppssätt har Forsman Sjöberg undersökt hur barn utvecklas, hur och var de studerar, samt vad de behöver i olika åldrar och kontexter.

Arbetet innefattar fysisk och kognitiv utveckling hos barn och tar höjd för ett stort antal fysiska, psykologiska och emotionella aspekter i deras hem- och studiemiljö. Resultatet presenteras som omfattande riktlinjer och rekommendationer med fokus på att underlätta lärande i vardagen genom flexibla studielösningar med barnens behov i fokus.

Arbetet är välskrivet och utgör ett gott exempel på hur kunskap om ergonomi kan bidra till långsiktig samhällsnytta genom att stötta barn och ungdomars lärande och utveckling.

Läs uppsatsen

2018 Amanda Lövgren och Madeleine Sjödin

Amanda och Madeleine belönas med årets studentpris för sin magisteruppsats ”Leanorienterat förändringsarbete i handeln” som lades fram 2017 vid Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Teknik och Hälsa. Årets studentpriskommitté består av Gesa Praetorius, postdoktor vid Linnéuniversitetet, Jonas Borell, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet och Jörgen Frohm, forskningsportföljdledare vid Trafikverket.

Juryns motivering
Examensarbetet ”Leanorienterat förändringsarbete i handeln” av Amanda Lövgren och Madeleine Sjödin undersöker effekterna av ett leanorienterat förändringsarbete på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utifrån en fallstudie i tre butiker i Västsverige. Vidare diskuterar författarna svagheter och framgångsfaktorer i implementationen och bidrar därmed till ny kunskap om lean och arbetsmiljöeffekter i handeln, en domän där den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön inte har fått mycket uppmärksamhet inom ergonomiforskning.

Examensarbetet är mycket välskrivet med en tydlig struktur, bra språk och noggrann förankring i aktuell forskningslitteratur. Arbetets diskussion och slutsatser presenterar en bra bas för vidare forskning inom området och bidrar till kunskapsspridning gällande leanfilosofin och verktyg inom handelsbranschen.

De praktiska råden om leanorienterat förändringsarbete kan bidra till en bättre förståelse av lean och dess effekter på den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Uppsatsen ger dessutom inblick i olika framgångsfaktorer som kan vara relevanta för både anställda och chefer inom handeln.

Läs uppsatsen

2017 Martin Rydell

Martin Rydell vid Jönköpings universitet har skrivit masteruppsatsen Improving the organisational and social work environment. A case study in Swedish construction industry

Årets studentpriskommitté består av Cecilia Österman, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Helena Strömberg, postdoktor vid Chalmers tekniska högskola och Gesa Praetorius, postdoktor vid Linnéuniversitetet.

Juryns motivering
Examensarbetet Improving the organisational and social work environment. A case study in Swedish construction industry, av Martin Rydell undersöker hur ett svenskt företag inom byggindustrin kan arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, beskriver vilka utmaningar företaget står inför, samt hur arbetsmiljöarbetet lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter på området. Ämnet är högaktuellt och berör viktiga aspekter av det moderna arbetslivet. Rydell levererar en väl genomförd fallstudie inom en bransch som annars ofta förknippas med fysiska arbetsmiljörisker. Examensarbetet är mycket välskrivet med tydlig struktur och är ett gott exempel på ergonomi med helhetsperspektiv. De avslutande rekommendationerna ramar in arbetet på ett bra sätt. De praktiska råd som ges för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet bedöms vara användbara för chefer, medarbetare och skyddsombud även utanför den undersökta organisationen.

Läs uppsatsen

2016 Johan Nordström

Årets mottagare av EHSS Studentpris 2016 heter Johan Nordström från KTH Skolan för teknik och hälsa med ett arbete som skrevs för magisterprogrammet Ergonomi och MTO.

Studentpriskommittén i år består av Dr Cecilia Österman, IVL Svenska Miljöinstitutet och Linnéuniversitetet, Dr Helena Strömberg, Chalmers tekniska högskola, samt Docent Mikael Blomé, Lunds universitet.

Juryns motivering
Examensarbetet ”Ett MTO-perspektiv på rökdykning – Arbetsuppgiften, tillbud och olyckor” av Johan Nordström har lyckats med ambitionen att ur ett ergonomiskt perspektiv undersöka vad som orsakar tillbud och olyckor samt ge välgrundade rekommendationer för ökad säkerhet i den extremt utsatta arbetssituation som rökdykning kan innebära. Den inledande prologen väcker med en dramatisk berättelse en nyfikenhet hos läsaren för rökdykares utsatthet varefter studien föredömligt presenteras som ett arbetsplatsnära forskningsprojekt där det empiriska materialet omfattat flera relevanta och arbetslivsaktuella perspektiv. I en djuplodande analys och diskussion visar Nordström på en forskningsmässig skärpa och lyckas få in ett gediget helhetsperspektiv i en komplex arbetssituation. Examensarbetet är mycket välskrivet och visar på betydelsen av ett MTO-perspektiv för genomförande av konkreta och mycket krävande arbetsuppgifter.

Läs uppsatsen

Comments are closed.