Styrelse

Ordförande
Cecilia Österman

Jag heter Cecilia Österman och är ledamot i EHSS styrelse sedan 2014. Jag arbetar med arbetsmiljöfrågor både som egen företagare och som forskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet. Jag har en bakgrund som sjöingenjör och seglade jorden runt i 12 år innan jag gick iland för att arbeta som skyddsingenjör på ett varv. I den vevan läste jag också till arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och sedan dess har jag arbetat med ergonomifrågor inom många olika områden och från olika perspektiv; som arbetsmiljöingenjör vid intern företagshälsovård, som inspektör vid Arbetsmiljöverket och sedan 2007 som forskare och egen företagare med uppdrag för organisationer och privata företag inom olika branscher. År 2012 disputerade jag på Chalmers med en avhandling om arbetsmiljöns ekonomiska effekter ur ett sjöfartsperspektiv. Min forskning handlar om det proaktiva arbetsmiljöarbetet som en investering snarare än en kostnad; hur väldesignade tekniska och organisatoriska system som är anpassade för människans förmågor och begränsningar kan bidra till både verksamhetens prestanda och människans välbefinnande.

Framför allt tror jag på delaktighet och samverkan i arbetsmiljöarbetet. I det avseendet är en förening som EHSS oerhört viktig för att väcka intresse och utbyta kunskap och erfarenheter om ergonomi i sin allra vidaste bemärkelse, på ett lättillgängligt sätt och under trevliga former.

cecilia@soteria.se

Vice ordförande
Elin Vidlund

Jag har en bakgrund som disputerad forskare med en vision om att arbete kan och ska vara hälsofrämjande. Under min utbildning till sjukgymnast väcktes intresset för ergonomi och redan när jag gick den sista terminen på utbildningen blev jag tillfrågad om att arbeta som amanuens och undervisa i mitt favoritämne. Vad jag inte visste då var att jag skulle bli kvar på Karolinska Institutet och undervisa blivande fysioterapeuter och tandläkare i ergonomi i 12 år! Efter examen 2008 läste jag parallellt med undervisningen den s.k. ”ergonomutbildningen” som gavs av Karolinska Institutet på den tiden. Jag arbetade också i flera forskningsprojekt inom olika branscher på de Arbets- och miljömedicinska klinikerna på Karolinska Institutet och i Uppsala. Det var en väldigt lärorik tid som gav mig mersmak att forska. Jag var ivrig att komma igång med forskarutbildningen och när det öppnade sig en möjlighet att bli doktorand, om än i ett mer folkhälsovetenskapligt projekt, var jag inte sen att tacka ”ja”. År 2015 försvarade jag min avhandling om fysisk aktivitet och stillasittande hos förskolebarn och deras föräldrar. Efter det fick jag en anställning som forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, där jag bland annat drev ett projekt om jämställd arbetshälsa inom detaljhandeln. Äntligen var jag tillbaka i ergonomins värld! Eftersom jag längtade efter att arbeta närmare ”verkligheten” sökte jag och tillträdde, i december 2020, tjänsten som sakkunnig inom ergonomi och MTO på Arbetsmiljöverkets regelavdelning, en oerhört inspirerande och utvecklande tjänst!

Under åren har jag haft flera olika förtroendeuppdrag, bland annat som sakkunnig i den utbildningskommitté som ansvarar för magisterutbildningen i Arbetshälsovetenskap på Karolinska Institutet. Jag har också varit med i styrelsen för sektionen för Arbetshälsa och ergonomi (Fysioterapeuterna, professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter). Att vara del av EHSS styrelse, bland likasinnade, känns både givande och roligt.

Kassör
Jenny Tolf

Jag heter Jenny Tolf och jag bor i Göteborg, på Hisingen. Min roll i EHSS styrelsen sedan årsmötet 2020 är kassör.

Har en MSc i Ergonomisk Design från Luleås Tekniska Universitet. Jag har lång erfarenhet av olika uppdrag inom fordonsbranschen där jag har arbetat med en mängd olika projekt. Bland annat har jag arbetat med eyetracking, körsimulatorer och en mängd olika användarstudier inom olika frågeområden. Det senaste året har jag arbetat på Chalmers Tekniska Högskola som kursassistent inom kurserna Ergonomi, Design for all samt Människa Maskinsystem, samt även som projektassistent i projekt som innefattar cyklisters beteenden samt Design för alla på järnvägsstationer. Jag är en fysiskt aktiv person med stor kunskap om kroppen och kommande år hoppas jag att få min licens som spinning instruktör. Jag har god och lång erfarenhet inom olika styrelser. Är för närvarande ordförande i en bostadsrättsförening.

Jag brinner för att arbeta med människan i fokus, både inom arbetsmiljö och designfrågor. I framtiden hoppas jag kunna fördjupa mina kunskaper inom forskning och därmed kunna bidra till att anpassa tekniken och miljön till människan. Är även i uppstart av ett eget konsultbolag.

jennytolf@gmail.com

Ledamöter
Liyun Yang

 

Jag heter Liyun Yang, kommer ursprungligen från Kina och är post-dok forskare i Karolinska Institutet. Jag är också forskningssamarbetare i Mayo Clinic inom kirurgi ergonomi. Sedan 2021 har jag en plats i EHSS styrelse.

Jag arbetar med belastningsergonomi från olika perspektiv: från utveckling av nya riskbedömningsmetoder med bärbar teknik, intervention och träning för att förbättra arbetsteknik, till utvärdering av metodernas och systemens användbarhet. År 2019 disputerade jag på KTH som filosofie doktor i ergonomi/medicinsk teknologi med en avhandling om ergonomi riskbedömning och intervention med smarta kläder. På fritiden tycker jag om att paddla motionskajak, vandra i naturen och baka goda dessert.

I EHSS styrelsearbete hoppas jag att öka intresset och kunskapen om ergonomi i den breda publiken, och att bidra till mångfald och inkludering av studenter och experter med ett gemensamt intresse från olika länder och kulturer.

Johanna Morin

Mitt namn är Johanna Morin och arbetar som arbetsmiljöingenjör inom Projektenheten, Östersunds kommun.

Aktivitet och arbete har varit mitt huvudfokus sedan min utbildning till arbetsterapeut. Efter några års kliniskt arbete inom Region J/H valde jag att läsa vidare inom magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa vid Umeå universitet. Jag arbetade sedan som ergonom inom Region J/H företagshälsovård och fick därefter möjlighet att undervisa inom bland annat ergonomi och arbetsvetenskap för blivande arbetsterapeuter vid Umeå universitet. Efter fem års arbete vid Umeå universitet längtade jag tillbaka till verksamheterna och återgick jag till företagshälsovård, Previa, i rollen som arbetsterapeut och ergonom. Arbetet i detta uppdrag var väldigt roligt och en väldigt lärorik tid med ett varierat arbetsinnehåll!

Att få arbeta med ett helhetsperspektiv, optimera aktivitet och intresset för teknik ökade vilket ledde till att jag sökte och läste parallellt med arbetet Masterutbildningen Teknik, arbete och hälsa. Detta har nu lett till ett nytt och spännande arbete som arbetsmiljöingenjör inom en projektenhet där jag samarbetar med projektledare och andra aktörer!

Jag bor tillsammans med min familj (man och två små döttrar) i utkanten av Östersund. Älskar löpning ute i naturen, längdskidåkning på vintern och att få laga god mat tillsammans med familj och vänner.

I EHSS styrelsearbete ser jag fram emot bidra med min kompetens och att få möta andra utifrån det gemensamma intresset inom ergonomi och human factors.

Wessel van Leeuwen

Jag heter Wessel M.A. van Leeuwen, kommer ursprungligen från Nederländerna och blev invald i EHSS styrelse 2020. Jag har en bachelorexamen i medicinsk biologi och en masterexamen i neurovetenskap vid Vrije Universiteit Amsterdam. Min doktorsavhandling vid Helsingfors universitet och arbetshälsoinstitutet kommer att handla om de fysiologiska effekterna av långvarig sömnbrist.

Sedan 2009 arbetar jag på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet där jag forskar mest med sömn, stress och trötthet inom olika transportslag, med störst fokus på luft- och sjöfart. Under dessa år har jag samarbetat med många olika parter, både inom den akademiska världen och inom företagsvärlden och både inom Sverige och internationellt.

I övrigt undervisar jag stress och hälsa inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap hos institutionen för folkhälsovetenskap. Jag ser fram emot styrelsearbetet inom EHSS, som jag tycker är ett underbart sällskap där människor med så många olika bakgrunder möts utifrån ett gemensamt intresse i ergonomi och human factors.

wessel.vleeuwen@su.se

Anna-Lisa Osvalder

Jag heter Anna-Lisa Osvalder och är medlem i ESS styrelse sedan 2008, blev invald efter att jag varit ordförande och huvudarrangör av NES konferensen 2007 i Lysekil. Jag är biträdande professor i Människa-maskinsystem och universitetslektor i Ergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där jag arbetar med forskning och undervisning på avdelningen för Design & Human Factors vid inst. för Produkt- och Produktionsutveckling. Jag har sedan slutet av 80-talet varit aktiv inom en mängd områden med anknytning till ergonomi; biomekanik, belastningsergonomi, kognitiv ergonomi, human factors engineering, användaranpassad produktutveckling och design.

Jag är civilingenjör i botten från Linköpings tekniska högskola och disputerade 1992 vid Chalmers i teknisk trafiksäkerhet om biomekaniska toleransnivåer för nack- och ryggskador och skyddssysten vid bilkollisioner. Idag är syftet med min forskning att bidra med teorier, metoder och verktyg för utveckling av användaranpassade, säkra och effektiva produkter och system, dvs att människans kognitiva och fysiska möjligheter och begränsningar beaktas vid design. Mina huvudsakliga tillämpningsområden är medicinsk teknik, förarplatser i fordon och yttre trafikmiljöer samt skärmbildsdesign för kontrollrum i processindustri, men har även pågående projekt om belastningar vid extremsporter och ergonomisk utformning av arbetsredskap för djurhållning. Är examinator för 5 kurser på grund- och mastersnivå på Chalmers inom fysisk och kognitiv ergonomi, människa-maskinsystem och human factors engineering.

alos@chalmers.se

Suppleant
Hedvig Eriksson

Jag heter Hedvig Eriksson och är logoped. Sedan 2021 har jag en plats som suppleant i EHSS styrelse.

2017 började jag arbeta på logopedmottagningen, öron- näs och halskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Där har jag fått möjlighet att specialisera mig inom det logopediska område som intresserar mig mest, nämligen rösten. Jag har en master i logopedi från Göteborgs universitet och har gått Karolinska institutets kurs i röstergonomi, men är framför allt en kliniker. Det ergonomiska perspektivet finns med när jag träffar de flesta av mina patienter, eftersom rösten är ett viktigt arbetsredskap för väldigt många.

I EHSS styrelse vill jag vara en länk mellan föreningen och det röstergonomiska nätverket.

Kristina Eliasson

 

[/su_column][/su_row]

Stadgar

EHSS stadgar ändrades senast 2021

Comments are closed.

Close Search Window