Styrelse

Ordförande

Wessel van Leeuwen

Jag heter Wessel van Leeuwen, kommer ursprungligen från Nederländerna och blev invald i EHSS styrelse 2020. Jag har en bachelorexamen i medicinsk biologi och en masterexamen i neurovetenskap vid Vrije Universiteit Amsterdam. Min doktorsavhandling vid Helsingfors universitet och arbetshälsoinstitutet kommer att handla om de fysiologiska effekterna av långvarig sömnbrist.

Sedan 2009 arbetar jag på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet där jag forskar mest med sömn, stress och trötthet inom olika transportslag, med störst fokus på luft- och sjöfart. Under dessa år har jag samarbetat med många olika parter, både inom den akademiska världen och inom företagsvärlden och både inom Sverige och internationellt.

I övrigt undervisar jag stress och hälsa inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap hos institutionen för folkhälsovetenskap. Jag ser fram emot styrelsearbetet inom EHSS, som jag tycker är ett underbart sällskap där människor med så många olika bakgrunder möts utifrån ett gemensamt intresse i ergonomi och human factors.

ordforande@ehss.se

Vice ordförande

Jenny Tolf

Jag heter Jenny Tolf och jag bor i på Hisingen i Göteborg. Min roll i EHSS styrelsen har sedan årsmötet 2020 varit kassör och sedan årsmötet 2024 har jag bytt roll till vice ordförande.

Har en MSc i Ergonomisk Design från Luleås Tekniska Universitet. Jag har lång erfarenhet av olika uppdrag inom bland annat fordonsbranschen. Har även erfarenhet inom akademin; Chalmers Tekniska Högskola som kursassistent inom kurserna Ergonomi, Design for all samt Människa Maskinsystem, lektor inom Interaktionsdesign på Göteborgs Universitet, samt lärare inom Yrkeshögskolan i Göteborg (YRGO) inom UX-Design. Nuvarande arbetar jag som konsult som Service Designer inom Medtech-branschen. Är mamma till två pojkar, är en fysiskt aktiv person med stor kunskap och intresse om kroppen, förståelse, användbarhet och kognition. Jag har god och lång erfarenhet inom olika styrelser. Är för närvarande ordförande i en bostadsrättsförening.

Jag brinner för att arbeta med människan i fokus, både inom arbetsmiljö och designfrågor. I framtiden hoppas jag kunna fördjupa mina kunskaper inom UX och design och därmed kunna bidra till att bredda synen på tekniken och interaktion.

Kassör

Cecilia Österman

Jag heter Cecilia Österman och är ledamot i EHSS styrelse sedan 2014. Jag arbetar med arbetsmiljöfrågor både som egen företagare och som forskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet. Jag har en bakgrund som sjöingenjör och seglade jorden runt i 12 år innan jag gick iland för att arbeta som skyddsingenjör på ett varv. I den vevan läste jag också till arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och sedan dess har jag arbetat med ergonomifrågor inom många olika områden och från olika perspektiv; som arbetsmiljöingenjör vid intern företagshälsovård, som inspektör vid Arbetsmiljöverket och sedan 2007 som forskare och egen företagare med uppdrag för organisationer och privata företag inom olika branscher. År 2012 disputerade jag på Chalmers med en avhandling om arbetsmiljöns ekonomiska effekter ur ett sjöfartsperspektiv. Min forskning handlar om det proaktiva arbetsmiljöarbetet som en investering snarare än en kostnad; hur väldesignade tekniska och organisatoriska system som är anpassade för människans förmågor och begränsningar kan bidra till både verksamhetens prestanda och människans välbefinnande.

Framför allt tror jag på delaktighet och samverkan i arbetsmiljöarbetet. I det avseendet är en förening som EHSS oerhört viktig för att väcka intresse och utbyta kunskap och erfarenheter om ergonomi i sin allra vidaste bemärkelse, på ett lättillgängligt sätt och under trevliga former.

kassor@ehss.se

Ledamöter

Liyun Yang

 

Jag heter Liyun Yang, kommer ursprungligen från Kina och är post-dok forskare i Karolinska Institutet. Jag är också forskningssamarbetare i Mayo Clinic inom kirurgi ergonomi. Sedan 2021 har jag en plats i EHSS styrelse.

Jag arbetar med belastningsergonomi från olika perspektiv: från utveckling av nya riskbedömningsmetoder med bärbar teknik, intervention och träning för att förbättra arbetsteknik, till utvärdering av metodernas och systemens användbarhet. År 2019 disputerade jag på KTH som filosofie doktor i ergonomi/medicinsk teknologi med en avhandling om ergonomi riskbedömning och intervention med smarta kläder. På fritiden tycker jag om att paddla motionskajak, vandra i naturen och baka goda dessert.

I EHSS styrelsearbete hoppas jag att öka intresset och kunskapen om ergonomi i den breda publiken, och att bidra till mångfald och inkludering av studenter och experter med ett gemensamt intresse från olika länder och kulturer.

Johanna Morin

Mitt namn är Johanna Morin och arbetar som arbetsmiljöingenjör och ergonom vid Feelgood Företagshälsovård.

Aktivitet och arbete i samspel med människan har varit mitt huvudfokus sedan min utbildning till arbetsterapeut. Efter några års kliniskt arbete inom Region J/H valde jag att läsa vidare inom magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa vid Umeå universitet. Jag arbetade sedan som ergonom inom en intern företagshälsovård och fick därefter möjlighet att undervisa inom bland annat ergonomi och arbetsvetenskap för blivande arbetsterapeuter vid Umeå universitet.

Efter några års arbete inom utbildningsområdet återgick jag till företagshälsovården i rollen som arbetsterapeut och ergonom. Att få arbeta med ett aktivitetsfokus på individ-, grupp- och organisationsnivå har skapat många lärorika och värdeskapande tillfällen.

Intresset för människa-teknik ökade vilket ledde till att jag läste Masterutbildningen Teknik, arbete och hälsa.  Jag har sedan haft möjlighet att arbeta inom en projektenhet och nu inom Feelgoods företagshälsovård.

Jag bor i Jämtland tillsammans med min familj. Älskar löpning ute i naturen, längdskidåkning på vintern och att ibland få sitta på en gäralaous-stubbe.

I EHSS styrelsearbete får jag möjligheten att möta andra utifrån det gemensamma intresset inom ergonomi och human factors.

Per Magnusson

Namn: Per Magnusson

Bor: Stockholm

Utbildningar: Biomekanikingenjörsprogrammet (Högskolan i Halmstad), Magisterprogrammet Ergonomi MTO samt Magisterprogrammet Teknik, Hälsa och Arbetsmiljö (KTH).

Yrke: Work Environmental Lead på AstraZeneca i Södertälje. (Vilket bl.a. innefattar processägarskap för ergonomi).

Inom EHSS hoppas jag (frånsett att lära mig mer inom E&H) – kunna bidra med mitt perspektiv på hur man kan omsätta ergonomisk teori till praktik för att få önskvärt resultat ”i verkligheten”. .

Maciej Zdrodowski

 

EurErg, ergonomist in the Manufacturing Engineering department at Volvo Cars

In 2019 I moved from Poland to Sweden to join Volvo Cars as an ergonomist to support the work of designers and engineers in planning and designing the assembly of new vehicles with a human-centric approach.

I started my adventure with ergonomics in the 90s, where I studied physiotherapy and explored the causes of work-related musculoskeletal disorders. I became an orthopedic manual therapist but, at the same time, further educated myself strictly in the direction of ergonomics.
In 2005 I completed postgraduate studies in Ergonomics, Health and Safety at the Warsaw University of Technology, and in 2010 I completed postgraduate studies in Healthcare Management.

For many years I supported academia as a guest lecturer and teacher. I have the title of Euro Ergonomist.  I was also a member of the board of the Polish Ergonomics Society.

Since 2005, when I started working fully as an ergonomist, I have focused on diagnosing ergonomic risk factors and implementing ergonomic programs based on a systemic and proactive approach, where ergonomics is an investment, not a cost. Well-designed data-driven work systems tailored to human capabilities and limitations can contribute to business performance like any other company’s KPIs.

I live with my family on the outskirts of Gothenburg. I love photographing nature and animals, having an active lifestyle, hiking, cycling, and walking with my dogs.

In the work of the EHSS, I hope to increase interest and knowledge about ergonomics in the Industry, Research and Academia through the cross-functional collaboration of experts with common interests.I look forward to contributing my skills and experience and meeting others interested in human factors and ergonomics.

Kristina Eliasson

Jag heter Kristina Eliasson och är ledamot i EHSS styrelse sen 2021. Jag har en bakgrund som leg. sjukgymnast och har specialistkompetens i ergonomi. Jag har forskarutbildning från KTH fram till en licentiat och därefter fortsatte mina forskarstudier vid Uppsala Universitet där jag disputerade 2020.

Jag arbetar på Arbets- och Miljömedicinska (AMM) kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mitt arbete innefattar rådgivning i frågor inom ergonomiområdet, med fokus på belastningsergonomi. Frågor kan till exempel handla om hur man jobbar med riskbedömningar, vilka strategi och bedömningsmetoder man kan använda och hur man kan jobba med åtgärder. Vidare innehåller arbetet bland annat utredningar av patienter med belastnings- och vibrationsskador.  Vid AMM bedriver vi också forskning och tillhör institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet.  Min forskning är inom arbetsmiljö- och ergonomiområdet med fokus på att utveckla och utvärdera olika metoder och interventioner för att förbättra arbetsmiljön och minska risken för belastningsbesvär hos olika yrkesgrupper.  Med målet ett förbättra arbetsstrukturer och arbetssätt för att främja hälsa på arbetsplatsen.

Jag tycker styrelsearbetet i  EHSS är roligt, stimulerande och intressant. Det visar verkligen på bredden i ergonomiområdet i och med att vi alla har olika bakgrunder och kompetenser, som sammanflätas i det gemensamma intresset för ergonomi/human factors.

Maral Babapour

Jag heter Maral Babapour och är forskningsledare på Institutet för Stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Jag är också adjungerad universitetslektor vid avdelningen Design & Human Factors på Chalmers.

Min forskning syftar till att ta fram kunskap om samspelet mellan människa och teknik i arbetets vardag, för att kunna bidra till utformning av ergonomiska arbetssystem och arbetsplatser. Jag har ett systemperspektiv och betraktar fysiska, kognitiva, sociala och organisatoriska aspekter av arbetsmiljön.

Jag har en bakgrund som tekniskdesigner, med Human Factors inriktning. År 2019 disputerade jag på Chalmers med en avhandling om aktivitetsbaserade kontor och dess konsekvenser ur ett användarcentrerat designperspektiv. Idag medverkar jag i ett antal forskningsprojekt som handlar om hybrida kontor, virtuellt kontorsarbete och utformning av flexibla sjukhus. 

Som forskare lägger jag ett stort fokus på kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. EHSS har varit ett sammanhang jag har kunnat få inspiration och kunskapsutbyte under många år och därför ser jag mycket fram emot styrelsearbetet.

Suppleant

Mia Bäcklin

Jag heter Mia Bäcklin och är logoped och röstergonom. Sedan 2023 har jag en plats som suppleant i EHSS styrelse.

Jag tog logopedexamen från Karolinska Institutet 2007 och har sedan dess arbetat kliniskt inom Region Stockholm. Efter att ha mött hundratals patienter med röstkrävande yrken och överbelastade röster som sökte sjukvårdens hjälp för rösttrötthet, smärta och heshet startade jag egen konsultverksamhet för att preventivt utbilda professionella röstanvändare i röstergonomi och coacha dem i hållbar röstteknik. Efter vidareutbildning i röstergonomi på KI 2017 gör jag röstergonomiska riskbedömningar, gärna i samarbete med företagshälsovården. Bland mina klienter finns bl a museipedagoger och guider, radio- och TV-journalister, lärare och telefonoperatörer. Den som är intresserad får gärna läsa mer här: www.miabacklin.com

Som styrelseledamot i EHSS ser jag fram emot att utbyta kunskap och erfarenheter inom ergonomi i vid bemärkelse, och förstås att bidra med att sprida kunskap om röstergonomi – ett område som allt fler uppmärksammar och ser betydelsen av.

Louise Baek Larsen

Jag heter Louise Bæk Larsen och er lektor inom ämnet Hälsa och Vårdvetenskap på Ortopedingenjörsprogrammet vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Jag är utbildat Ortopedingenjör och har sedan 2009 arbetat på Hälsohögskolan med undervisning, utbildningsansvar samt forskning. Ämnet ortopedteknik innebär att identifiera behov och lösningar för individanpassat hjälpmedel i syftet att ersätta en kroppsdel eller stödja/korrigera en befintlig kroppsdel. Centrala ämnen inom ortopedteknik är biomekanik, medicin och teknik samt person-centrerad vård. Sedan 2023 har jag en plats som suppleant i EHSS styrelse.

I min forskning jobbar jag med biomekanik, hjälpmedel, produktutveckling i olika projekt med både offentliga och privata aktörer. Jag har sedan 2012 samarbetat med Svensk Polis i projekt kopplat till belastningsergonomi där jag har kunnat bidrag med mina kunskaper och erfarenheter inom ortopedteknik och biomekanik. I arbetet med belastningsergonomi har jag insett att det finns många beröringspunkter mellan ortopedteknik och ergonomi. Det är min förhoppning att mitt arbete inom EHSS kan hjälpa till att belysa detta och skapa nya samarbeten över ämnes -och professionsgränser.

Stadgar

EHSS stadgar ändrades senast 2021

Comments are closed.