Styrelse

Ordförande
Cecilia Österman

Jag heter Cecilia Österman och är ledamot i EHSS styrelse sedan 2014. Jag arbetar med arbetsmiljöfrågor både som egen företagare och som forskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet. Jag har en bakgrund som sjöingenjör och seglade jorden runt i 12 år innan jag gick iland för att arbeta som skyddsingenjör på ett varv. I den vevan läste jag också till arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och sedan dess har jag arbetat med ergonomifrågor inom många olika områden och från olika perspektiv; som arbetsmiljöingenjör vid intern företagshälsovård, som inspektör vid Arbetsmiljöverket och sedan 2007 som forskare och egen företagare med uppdrag för organisationer och privata företag inom olika branscher. År 2012 disputerade jag på Chalmers med en avhandling om arbetsmiljöns ekonomiska effekter ur ett sjöfartsperspektiv. Min forskning handlar om det proaktiva arbetsmiljöarbetet som en investering snarare än en kostnad; hur väldesignade tekniska och organisatoriska system som är anpassade för människans förmågor och begränsningar kan bidra till både verksamhetens prestanda och människans välbefinnande.

Framför allt tror jag på delaktighet och samverkan i arbetsmiljöarbetet. I det avseendet är en förening som EHSS oerhört viktig för att väcka intresse och utbyta kunskap och erfarenheter om ergonomi i sin allra vidaste bemärkelse, på ett lättillgängligt sätt och under trevliga former.

cecilia@soteria.se

Vice ordförande
Elin Vidlund

Jag har en bakgrund som disputerad forskare med en vision om att arbete kan och ska vara hälsofrämjande. Under min utbildning till sjukgymnast väcktes intresset för ergonomi och redan när jag gick den sista terminen på utbildningen blev jag tillfrågad om att arbeta som amanuens och undervisa i mitt favoritämne. Vad jag inte visste då var att jag skulle bli kvar på Karolinska Institutet och undervisa blivande fysioterapeuter och tandläkare i ergonomi i 12 år! Efter examen 2008 läste jag parallellt med undervisningen den s.k. ”ergonomutbildningen” som gavs av Karolinska Institutet på den tiden. Jag arbetade också i flera forskningsprojekt inom olika branscher på de Arbets- och miljömedicinska klinikerna på Karolinska Institutet och i Uppsala. Det var en väldigt lärorik tid som gav mig mersmak att forska. Jag var ivrig att komma igång med forskarutbildningen och när det öppnade sig en möjlighet att bli doktorand, om än i ett mer folkhälsovetenskapligt projekt, var jag inte sen att tacka ”ja”. År 2015 försvarade jag min avhandling om fysisk aktivitet och stillasittande hos förskolebarn och deras föräldrar. Efter det fick jag en anställning som forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, där jag bland annat drev ett projekt om jämställd arbetshälsa inom detaljhandeln. Äntligen var jag tillbaka i ergonomins värld! Eftersom jag längtade efter att arbeta närmare ”verkligheten” sökte jag och tillträdde, i december 2020, tjänsten som sakkunnig inom ergonomi och MTO på Arbetsmiljöverkets regelavdelning, en oerhört inspirerande och utvecklande tjänst!

Under åren har jag haft flera olika förtroendeuppdrag, bland annat som sakkunnig i den utbildningskommitté som ansvarar för magisterutbildningen i Arbetshälsovetenskap på Karolinska Institutet. Jag har också varit med i styrelsen för sektionen för Arbetshälsa och ergonomi (Fysioterapeuterna, professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter). Att vara del av EHSS styrelse, bland likasinnade, känns både givande och roligt.

Kassör
Jenny Tolf

Jag heter Jenny Tolf och jag bor i Göteborg, på Hisingen. Min roll i EHSS styrelsen sedan årsmötet 2020 är kassör.

Har en MSc i Ergonomisk Design från Luleås Tekniska Universitet. Jag har lång erfarenhet av olika uppdrag inom fordonsbranschen där jag har arbetat med en mängd olika projekt. Bland annat har jag arbetat med eyetracking, körsimulatorer och en mängd olika användarstudier inom olika frågeområden. Det senaste året har jag arbetat på Chalmers Tekniska Högskola som kursassistent inom kurserna Ergonomi, Design for all samt Människa Maskinsystem, samt även som projektassistent i projekt som innefattar cyklisters beteenden samt Design för alla på järnvägsstationer. Jag är en fysiskt aktiv person med stor kunskap om kroppen och kommande år hoppas jag att få min licens som spinning instruktör. Jag har god och lång erfarenhet inom olika styrelser. Är för närvarande ordförande i en bostadsrättsförening.

Jag brinner för att arbeta med människan i fokus, både inom arbetsmiljö och designfrågor. I framtiden hoppas jag kunna fördjupa mina kunskaper inom forskning och därmed kunna bidra till att anpassa tekniken och miljön till människan. Är även i uppstart av ett eget konsultbolag.

jennytolf@gmail.com

Ledamöter
Liyun Yang

 

Jag heter Liyun Yang, kommer ursprungligen från Kina och är post-dok forskare i Karolinska Institutet. Jag är också forskningssamarbetare i Mayo Clinic inom kirurgi ergonomi. Sedan 2021 har jag en plats i EHSS styrelse.

Jag arbetar med belastningsergonomi från olika perspektiv: från utveckling av nya riskbedömningsmetoder med bärbar teknik, intervention och träning för att förbättra arbetsteknik, till utvärdering av metodernas och systemens användbarhet. År 2019 disputerade jag på KTH som filosofie doktor i ergonomi/medicinsk teknologi med en avhandling om ergonomi riskbedömning och intervention med smarta kläder. På fritiden tycker jag om att paddla motionskajak, vandra i naturen och baka goda dessert.

I EHSS styrelsearbete hoppas jag att öka intresset och kunskapen om ergonomi i den breda publiken, och att bidra till mångfald och inkludering av studenter och experter med ett gemensamt intresse från olika länder och kulturer.

Kerstin Tegbrant

Jag heter Kerstin Tegbrant och är ergonom på Scania i Södertälje sedan 2010.

Det är ett intressant och utvecklande arbete där jag huvudsakligen arbetar i projekt med ingenjörer som planerar ny produktion och undervisar i våra riskbedömningsmetoder. Jag ömmar för multiprofessionellt, prestigelöst samarbete. Jag har skrivit en magisteruppsats om lönsamhet av ergonomiska interventioner.

I EHSS styrelsearbete skulle jag vilja bidra till kompetensutveckling inom belastningsergonomi. Tex genom att arrangera seminarier med forskare och experter, sprida information via hemsidan och liknande.

Kersti Lorén

Jag heter Kersti Lorén, och jag bor i Göteborg. Min roll i EHSS styrelse är, sedan årsmötet 2021, sekreterare.

Jag jobbar som sakkunnig handläggare inom ergonomi och MTO, på Arbetsmiljöverket. Det uppdraget har jag haft sedan 2015 ungefär. I början, innan jag fick en fast tjänst på vår regelavdelning, var jag utlånad från min tjänst som arbetsmiljöinspektör. Jag har varit på Arbetsmiljöverket sedan 2010. Att arbeta på en myndighet är speciellt. Ytterst handlar det om att ingen ska skada sig, bli sjuk eller dö i eller av sitt jobb. Sen gäller det för oss handläggare, inom de olika arbetsmiljöområdena, att författa regler, skapa information och stötta våra kollegor – inspektörer, jurister och inte minst kollegorna på vår svarstjänst . Det handlar också mycket om samspel med olika aktörer, såsom arbetsmarknadens parter, forskare och andra med ansvar och inflytande inom området. Som inspektör är man ute hos arbetsgivare – allt från små till stora – och kontrollerar att de jobbar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete, och följer de specifika regler som gäller deras område. Det handlar mycket om dialog, och man får ofta ställa krav på åtgärder som förbättrar arbetsmiljöarbetet.

Mina tidigare erfarenheter inom ergonomiområdet är tio år som ergonom på Previa i Stenungsund, där vi hade såväl hela den petrokemiska industrin, som de omkringliggande kommunerna i området som kunder. Vi utvecklade också ett arbetssätt där vi parallellt tittade på risk-och friskfaktorer på arbetsplatser och hos medarbetare. Intressant och utvecklande.

Efter min utbildning till sjukgymnast, som var klar 1989, jobbade jag på distrikt med poliklinisk verksamhet i 10 år och under den tiden utbildade jag mig inom ergonomiområdet. Som sista kull i Linköping för MTO-kursen tog jag också en MSc inom ergonomiområdet. Min uppsats handlade om hur arbetsgivare agerar efter inspektörsbesök med avseende på jämställdhet i arbetsmiljöarbetet.

Wessel van Leeuwen

Jag heter Wessel M.A. van Leeuwen, kommer ursprungligen från Nederländerna och blev invald i EHSS styrelse 2020. Jag har en bachelorexamen i medicinsk biologi och en masterexamen i neurovetenskap vid Vrije Universiteit Amsterdam. Min doktorsavhandling vid Helsingfors universitet och arbetshälsoinstitutet kommer att handla om de fysiologiska effekterna av långvarig sömnbrist.

Sedan 2009 arbetar jag på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet där jag forskar mest med sömn, stress och trötthet inom olika transportslag, med störst fokus på luft- och sjöfart. Under dessa år har jag samarbetat med många olika parter, både inom den akademiska världen och inom företagsvärlden och både inom Sverige och internationellt.

I övrigt undervisar jag stress och hälsa inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap hos institutionen för folkhälsovetenskap. Jag ser fram emot styrelsearbetet inom EHSS, som jag tycker är ett underbart sällskap där människor med så många olika bakgrunder möts utifrån ett gemensamt intresse i ergonomi och human factors.

wessel.vleeuwen@su.se

Mathias Stavervik

Jag heter Mathias Stavervik och är utbildad magister i ergonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Mitt examensarbete, som jag gjorde vid Hjälpmedelsinstitutet, handlade om påminnelseteknik för personer över 65 år med demens och multipla diagnoser. Jag har en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik från KTH och en mastersexamen i industridesign från Pratt Institute i New York. Jag är Certifierad Europa Ergonom sedan 2012 och har arbetat med produktutveckling i närmare 20 år.

Jag är en produktutvecklare med lång erfarenhet som industridesigner, ergonom och konstruktör. Med en holistisk och pragmatisk syn på produktutveckling i allmänhet och på användbarhet i synnerhet försöker jag skapa lösningar som är både innovativa och realiserbara. Förenat med en stark formkänsla har det resulterat i en rad olika produkter för många olika branscher och marknader.

Jag hoppas med en plats i EHSS’ styrelse bland annat kunna utöka samarbetet och förståelsen mellan ingenjörer, industridesigners och ergonomer vid framtagning av produkter och system.

stavervik@hotmail.com

Anna-Lisa Osvalder

Jag heter Anna-Lisa Osvalder och är medlem i ESS styrelse sedan 2008, blev invald efter att jag varit ordförande och huvudarrangör av NES konferensen 2007 i Lysekil. Jag är biträdande professor i Människa-maskinsystem och universitetslektor i Ergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där jag arbetar med forskning och undervisning på avdelningen för Design & Human Factors vid inst. för Produkt- och Produktionsutveckling. Jag har sedan slutet av 80-talet varit aktiv inom en mängd områden med anknytning till ergonomi; biomekanik, belastningsergonomi, kognitiv ergonomi, human factors engineering, användaranpassad produktutveckling och design.

Jag är civilingenjör i botten från Linköpings tekniska högskola och disputerade 1992 vid Chalmers i teknisk trafiksäkerhet om biomekaniska toleransnivåer för nack- och ryggskador och skyddssysten vid bilkollisioner. Idag är syftet med min forskning att bidra med teorier, metoder och verktyg för utveckling av användaranpassade, säkra och effektiva produkter och system, dvs att människans kognitiva och fysiska möjligheter och begränsningar beaktas vid design. Mina huvudsakliga tillämpningsområden är medicinsk teknik, förarplatser i fordon och yttre trafikmiljöer samt skärmbildsdesign för kontrollrum i processindustri, men har även pågående projekt om belastningar vid extremsporter och ergonomisk utformning av arbetsredskap för djurhållning. Är examinator för 5 kurser på grund- och mastersnivå på Chalmers inom fysisk och kognitiv ergonomi, människa-maskinsystem och human factors engineering.

alos@chalmers.se

Suppleant
Hedvig Eriksson

Jag heter Hedvig Eriksson och är logoped. Sedan 2021 har jag en plats som suppleant i EHSS styrelse.

2017 började jag arbeta på logopedmottagningen, öron- näs och halskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Där har jag fått möjlighet att specialisera mig inom det logopediska område som intresserar mig mest, nämligen rösten. Jag har en master i logopedi från Göteborgs universitet och har gått Karolinska institutets kurs i röstergonomi, men är framför allt en kliniker. Det ergonomiska perspektivet finns med när jag träffar de flesta av mina patienter, eftersom rösten är ett viktigt arbetsredskap för väldigt många.

I EHSS styrelse vill jag vara en länk mellan föreningen och det röstergonomiska nätverket.

Kristina Eliasson

 

[/su_column][/su_row]

Stadgar

EHSS stadgar ändrades senast 2021

Comments are closed.

Close Search Window
X