Styrelse

Ordförande
Jane Ahlin

Jag heter Jane Ahlin och bor mitt emellan Uddevalla och Ljungskile. Jag är ordförande för EHSS och sitter i NES styrelse. Är dessutom representant för EHSS i SiS arbete med standards inom belastningsergonomi i TK 380 arbetsgrupp 1. Sedan ca 25 år har jag arbetat som ergonom inom företagshälsovården och som egen företagare – och det är lika roligt fortfarande.

Min erfarenhet är från en mängd olika branscher:

  • tillverkningsindustrier (Swedish Match, Kongsberg Automotive, Stora Enso m.fl.)
  • hotell- lokalvård och restaurangbranschen
  • inbyggd företagshälsovård (AstraZeneca och Trollhättans stad.)

Har läst en magisterexamen i ergonomi, vilket var mycket lärorikt då utbildningen vände sig till beteendevetare, tekniker och naturvetare – blandningen och lära av varandra är fantastiskt.

Jag tycker det är viktigt att EHSS är multidisciplinär. Därför är det extra roligt att styrelsen har blandningen av praktiker, forskare, personer med olika yrkesbakgrund och kompetenser samt representation från Luleå i norr till Lund i söder. När jag inte jobbar plockar jag svamp, bär, tar utflykter med båten eller mc:n, fixar i hus och trädgård, lagar god mat med Anders och söker hitta tider att träffa utflugna dottern och sonen.

jane.b.ahlin@gmail.com

Vice ordförande
Cecilia Österman

Jag heter Cecilia Österman och är ledamot i EHSS styrelse sedan 2014. Jag arbetar med arbetsmiljöfrågor både som egen företagare och som forskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet. Jag har en bakgrund som sjöingenjör och seglade jorden runt i 12 år innan jag gick iland för att arbeta som skyddsingenjör på ett varv. I den vevan läste jag också till arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och sedan dess har jag arbetat med ergonomifrågor inom många olika områden och från olika perspektiv; som arbetsmiljöingenjör vid intern företagshälsovård, som inspektör vid Arbetsmiljöverket och sedan 2007 som forskare och egen företagare med uppdrag för organisationer och privata företag inom olika branscher. År 2012 disputerade jag på Chalmers med en avhandling om arbetsmiljöns ekonomiska effekter ur ett sjöfartsperspektiv. Min forskning handlar om det proaktiva arbetsmiljöarbetet som en investering snarare än en kostnad; hur väldesignade tekniska och organisatoriska system som är anpassade för människans förmågor och begränsningar kan bidra till både verksamhetens prestanda och människans välbefinnande.

Framför allt tror jag på delaktighet och samverkan i arbetsmiljöarbetet. I det avseendet är en förening som EHSS oerhört viktig för att väcka intresse och utbyta kunskap och erfarenheter om ergonomi i sin allra vidaste bemärkelse, på ett lättillgängligt sätt och under trevliga former.

cecilia@soteria.se

Kassör
Jenny Tolf

Jag heter Jenny Tolf och jag bor i Göteborg, på Hisingen. Min roll i EHSS styrelsen sedan årsmötet 2020 är kassör.

Har en MSc i Ergonomisk Design från Luleås Tekniska Universitet. Jag har lång erfarenhet av olika uppdrag inom fordonsbranschen där jag har arbetat med en mängd olika projekt. Bland annat har jag arbetat med eyetracking, körsimulatorer och en mängd olika användarstudier inom olika frågeområden. Det senaste året har jag arbetat på Chalmers Tekniska Högskola som kursassistent inom kurserna Ergonomi, Design for all samt Människa Maskinsystem, samt även som projektassistent i projekt som innefattar cyklisters beteenden samt Design för alla på järnvägsstationer. Jag är en fysiskt aktiv person med stor kunskap om kroppen och kommande år hoppas jag att få min licens som spinning instruktör. Jag har god och lång erfarenhet inom olika styrelser. Är för närvarande ordförande i en bostadsrättsförening.

Jag brinner för att arbeta med människan i fokus, både inom arbetsmiljö och designfrågor. I framtiden hoppas jag kunna fördjupa mina kunskaper inom forskning och därmed kunna bidra till att anpassa tekniken och miljön till människan. Är även i uppstart av ett eget konsultbolag.

jennytolf@gmail.com

Ledamöter
Denis Coelho

Med kärnkompetenser inom arbetsmiljöanalys och ergonomisk produktutvecklingsforskning har jag ett stort intresse för interaktioner mellan människor och teknik som lever i fysisk, kognitiv, emotionell, organisatorisk och jämn kulturell nivå. Min forskning spänner över arbetsförhållandena ur det ergonomiska och psykosociala perspektivet, samt design, användbarhet och elektromyografisk studie av konkreta gränssnitt.

En portugisisk medborgare, jag har varit involverad i flera olika forskningsmiljöer, både i Europa och USA. Som universitetslektor i Jönköping Tekniska Högskola jobbar jag nu med forskning och utveckling av undervisning inom den breda Human Factors Engineering-domänen.

denis.a.coelho@gmail.com

Göran M Hägg

Jag heter Göran M Hägg och kom in i ESS’ styrelse våren 2003. Jag var tidigare anställd vid Arbetslivsinstitutet och dess föregångare i Stockholm ända sedan 1977 och arbetar sedan institutets nedläggning 2007 som frilans, huvudsakligen med undervisning inom ergonomiområdet men har också knytningar till Centrum för Belastnings-skadeforskning vid Högskolan i Gävle och Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH. Jag är grundutbildad inom elektronik och medicinsk teknik vid Chalmers Tekniska Högskola men har sedan flera decenier en vetenskaplig hemvist inom belastningsergonomin. Jag disputerade 1991 på en avhandling som rörde skulder/nackbesvär och EMG-signaler. Jag är också pappa till den så kallade Askungehypotesen. Under senare år har verkat allt mera inom mera företagsrelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt, t.ex. inom slakteri- och städbranscherna.

Jag bedriver sedan några år en enskild firma. På dess hemsida ergomusic.se kan Du läsa mer om mig.

goran@ergomusic.se

Olle Janzon

Mitt namn är Olle Janzon. Jag har arbetat som ergonom i drygt 25 år inom olika områden; företagshälsovård, universitetet, arbetslivsinriktad rehabilitering samt tung industri. Min tidigare bakgrund är leg. sjukgymnast, har även arbetat som leg. sjuksköt. Jag har gått magisterutbildning i ergonomi och arbetsmiljöledning. Sedan 2004 arbetar jag som ergonom på SSAB Europe FHV i Luleå. Under denna tid har jag bl. a. varit med och utvecklat ett arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Jag är även starkt engagerad i utbildning inom belastningsergonomi och hälsofrämjande arbete. Jag upplever att den förändrade belastningsproblematiken från rörligt till stillasittande innebär en stor utmaning och möjlighet för oss som arbetar inom detta område. Under hösten 2016 har jag varit med och startat upp ett belastningsergonomiskt nätverk (BEN) i EHSS. Eftersom jag är ensam i min yrkesroll finns ett behov av att delta i ergonomiska nätverk, både lokala och nationella, och ser därför EHSS som ett viktigt forum för att kunna hålla sig uppdaterad vad som händer inom området samt att kunna diskutera ergonomiska frågeställningar och dela med sig av egna erfarenheter.

Olle.Janzon@ssab.com

Wessel van Leeuwen

Jag heter Wessel M.A. van Leeuwen, kommer ursprungligen från Nederländerna och blev invald i EHSS styrelse 2020. Jag har en bachelorexamen i medicinsk biologi och en masterexamen i neurovetenskap vid Vrije Universiteit Amsterdam. Min doktorsavhandling vid Helsingfors universitet och arbetshälsoinstitutet kommer att handla om de fysiologiska effekterna av långvarig sömnbrist.

Sedan 2009 arbetar jag på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet där jag forskar mest med sömn, stress och trötthet inom olika transportslag, med störst fokus på luft- och sjöfart. Under dessa år har jag samarbetat med många olika parter, både inom den akademiska världen och inom företagsvärlden och både inom Sverige och internationellt.

I övrigt undervisar jag stress och hälsa inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap hos institutionen för folkhälsovetenskap. Jag ser fram emot styrelsearbetet inom EHSS, som jag tycker är ett underbart sällskap där människor med så många olika bakgrunder möts utifrån ett gemensamt intresse i ergonomi och human factors.

wessel.vleeuwen@su.se

Mathias Stavervik

Jag heter Mathias Stavervik och är utbildad magister i ergonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Mitt examensarbete, som jag gjorde vid Hjälpmedelsinstitutet, handlade om påminnelseteknik för personer över 65 år med demens och multipla diagnoser. Jag har en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik från KTH och en mastersexamen i industridesign från Pratt Institute i New York. Jag är Certifierad Europa Ergonom sedan 2012 och har arbetat med produktutveckling i närmare 20 år.

Jag är en produktutvecklare med lång erfarenhet som industridesigner, ergonom och konstruktör. Med en holistisk och pragmatisk syn på produktutveckling i allmänhet och på användbarhet i synnerhet försöker jag skapa lösningar som är både innovativa och realiserbara. Förenat med en stark formkänsla har det resulterat i en rad olika produkter för många olika branscher och marknader.

Jag hoppas med en plats i EHSS’ styrelse bland annat kunna utöka samarbetet och förståelsen mellan ingenjörer, industridesigners och ergonomer vid framtagning av produkter och system.

stavervik@hotmail.com

Anna-Lisa Osvalder

Jag heter Anna-Lisa Osvalder och är medlem i ESS styrelse sedan 2008, blev invald efter att jag varit ordförande och huvudarrangör av NES konferensen 2007 i Lysekil. Jag är biträdande professor i Människa-maskinsystem och universitetslektor i Ergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där jag arbetar med forskning och undervisning på avdelningen för Design & Human Factors vid inst. för Produkt- och Produktionsutveckling. Jag har sedan slutet av 80-talet varit aktiv inom en mängd områden med anknytning till ergonomi; biomekanik, belastningsergonomi, kognitiv ergonomi, human factors engineering, användaranpassad produktutveckling och design.

Jag är civilingenjör i botten från Linköpings tekniska högskola och disputerade 1992 vid Chalmers i teknisk trafiksäkerhet om biomekaniska toleransnivåer för nack- och ryggskador och skyddssysten vid bilkollisioner. Idag är syftet med min forskning att bidra med teorier, metoder och verktyg för utveckling av användaranpassade, säkra och effektiva produkter och system, dvs att människans kognitiva och fysiska möjligheter och begränsningar beaktas vid design. Mina huvudsakliga tillämpningsområden är medicinsk teknik, förarplatser i fordon och yttre trafikmiljöer samt skärmbildsdesign för kontrollrum i processindustri, men har även pågående projekt om belastningar vid extremsporter och ergonomisk utformning av arbetsredskap för djurhållning. Är examinator för 5 kurser på grund- och mastersnivå på Chalmers inom fysisk och kognitiv ergonomi, människa-maskinsystem och human factors engineering.

alos@chalmers.se

Suppleant
Jörgen Frohm

Jag heter Jörgen Frohm och är bosatt i Göteborg. Till vardags arbetar jag med forsknings och innovationsfrågor på Trafikverket. Jag har en bakgrund som civilingenjör i maskinteknik från Linköping, med inriktning mot ergonomi. År 2008 disputerade jag på Chalmers med en avhandling om automationsnivåer inom produktionsområdet. Syftet med min forskning var att hitta en balans i hur långt man bör gå med automatiseringen för enskilda produktionsuppgifter. Målet var att nyttja automatiseringens potential, utan att man som användare tappar kontrollen över det automatiserade stödet.

Efter forskarutbildningen har jag arbetat med människa-teknikfrågor inom den norska olje & gasindustrin, som inom svensk kärnkraft och tågledning. I dag leder jag arbetet inom en av Trafikverkets forsknings- och innovationsportföljer.

jorgen.frohm@trafikverket.se

Teresia Nyman

Mitt intresse för arbetsmiljö i stort och belastningsergonomi i synnerhet startade redan under min utbildning till fysioterapeut, och efter ett par år inom primärvård och ortopedisk rehabilitering började jag 2003 att arbeta som ergonom på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Parallellt med mitt arbete där väcktes mitt forskningsintresse och 2008 disputerate jag på Karolinska Institutet med en avhandling som handlade om arbetets och ärftlighetens betydelse för besvär i nacke/skuldra och ländrygg.

Åren som följde blev jag mer och mer involverad i forskning och utbildning och under åren 2009-2015 delade jag min tid mellan arbete som forskare inom ergonomi på KTH, Kungl. tekniska högskolan och som programansvarig för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Institutet som utbildar blivande företagssköterskor, ergonomer och beteendevetare för arbete inom företagshälsovården (FHV).

Jag arbetar idag som verksamhetschef och ergonom vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i Uppsala. Jag är också anknuten forskare vid Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.

Mina huvudsakliga forskningsintressen gäller metoder och praxis för företagshälsovården, direkta och indirekta metoder för att mäta fysisk belastning, och hur arbete kan organiseras för att undvika skadlig belastning. Jag har också ett stort intresse för scenkonstens arbetsmiljö och arbetsvillkor och där framförallt förebyggande av belastningsskador bland musiker.

teresia.nyman@medsci.uu.se

Stadgar

EHSS stadgar ändrades senast 2016.

Läs och ladda ner

 

Comments are closed.

Close Search Window
X